Body & Silence

Pedicure/Schoonheidssalon
Wiegerbruinlaan 77
1422 CB Uithoorn
Tel: 0624248312
BTW-nr: NL175179396
KvK-nummer: 28098581

Pedicure/Schoonheidssalon Body & Silence is aangesloten bij de Provoet, de Algemene Nederlandse Brancheorganisatie voor de Pedicure, en ik sta ingeschreven in het kwaliteits register voor pedicures (kPR). Door deze inschrijving bent u er zeker vandat ik mij regelmatig laat bijscholen. Bovendien kunt u als u mellitus (suikerziekte) heeft of een reumatische aandoening bij mij terecht.
Het is dus mogelijk om deels van u behandeling vergoed te krijgen van u verzekeraar, de vergoeding hangt wel af van uw ziektekostenverzekering.

Artikel 1 – Toepasselijkheid:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke transactie die tot stand is gekomen tussen ondernemer en consument.
De tekst van deze algemene voorwaarden wordt aan de consument ter inzage beschikbaar gesteld alvorens de overeenkomst via deze website wordt gesloten. Op verzoek van de consument kunnen deze algemene voorwaarden ook worden verstuurd per e-mail of per post.

Artikel 2 – De overeenkomst:
De overeenkomst komt tot stand op het moment van betaling van de consument van het aanbod, met inachtneming van het bepaalde in lid 5 van dit artikel. De ondernemer bevestigt de betaling van de consument per e-mail. Tot het moment van deze bevestiging van de aanvaarding door de ondernemer. De ondernemer treft passende technische maatregelen om te zorgen voor een veilige webomgeving en een veilige overdracht van data en betalingen.

De ondernemer kan zich binnen de grenzen van de wet op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen of dat er sprake is van andere feiten die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd de bestelling te weigeren of bijzondere voorwaarden te verbinden aan de uitvoering.

Artikel 3 – Het aanbod:
Als voor het aanbod een beperkte geldigheidsduur geldt of onder bijzondere voorwaarden geschiedt, dan wordt dit uitdrukkelijk door de ondernemer vermeld.
Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten, zodat de consument deze goed kan beoordelen. Indien afbeeldingen worden gebruikt, dan zijn dit waarheidsgetrouwe afbeeldingen van het aanbod.
Vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij voor een consument direct duidelijk kan zijn dat sprake is van een vergissing of fout, binden de ondernemer niet.

Artikel 4 – De prijs:
Alle prijzen van aangeboden producten of diensten zijn prijzen inclusief BTW. Indien er sprake is van verpakkings-, verzend- of andere bijkomende kosten, dan worden deze duidelijk bij het aanbod vermeld.

De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden gedurende de transactie tussen ondernemer en consument niet veranderd als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven of andere wijzigingen.

Artikel 5 – Betaling:
De door de consument verschuldigde bedragen dienen, tenzij anders is overeengekomen, te worden voldaan voorafgaand aan bezorging van het goed, er kan worden betaald met pin in de Salon.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling kan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer ten opzichte van de consument heeft op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand niet beperken of terzijde stellen.

Artikel 6 – Aanvullende of afwijkende bepalingen:
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden ingezien en opgeslagen.

Artikel 7 – Wijziging van de algemene voorwaarden:
Wijzigingen in deze voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze op de juiste wijze zijn gepubliceerd. Deze wijzigingen moeten de consument ter inzage zijn aangeboden.

Artikel 8 – Toepasselijk Recht:
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.